تبلیغات
« ــبِهِشـــــتـــــِ ــــخــانـِــــوادهــــ » - آدم ها

آدم ها

دنیا پر از شوخی با آدماهاست

گاهی آدم ها را امتحان میکند

و بعضی هایشان را بیشتر تحت فشار میگذارد

این وسط

آنهایی که عاشقند، ساکت ترینند....