تبلیغات
« ــبِهِشـــــتـــــِ ــــخــانـِــــوادهــــ » - فروردین

فروردین

کی بر این کلبه ی طوفان زده سر خواهی زد

ای پرستو که پیام آور فروردینی


دلم تنگه...

ای خدا حکمتتو شکر