تبلیغات
« ــبِهِشـــــتـــــِ ــــخــانـِــــوادهــــ » - التماس دعا ...

التماس دعا ...

موضوعات: دست نوشته ها , 

یـَا أمــانَ الخَائِفِین
آدم خلیفه ی تنهای خدا روی زمین است.

امپراتوری که گاهی باید برگردد به آخرین سلاح اش............

و سلاح او گریه است.