تبلیغات
« ــبِهِشـــــتـــــِ ــــخــانـِــــوادهــــ » - آی خــورشـیـــد

آی خــورشـیـــد

موضوعات: دست نوشته ها , 
روز شروع شده؛
آدمها خیابون ها رو این طرف و اون طرف میرن
تاکسی ها، شخصی ها، اتوبوس ها
چراغ قرمزها و چراغ سبزها
خیابون های خیس
شیشه های بارون خورده
صبحه ولی خورشید درنیومده
خودش رو پشت ابرای سیاه قایم کرده
هوا یجور خاصه
شاید خورشید هم کمی غم داره
و تا وقت داره
وقت باریدن بارون
اونم اشکهاشو پشت ابرهای سیاه میریزه...