تبلیغات
« ــبِهِشـــــتـــــِ ــــخــانـِــــوادهــــ » - ــــــ

ــــــ
نفرین به این بغض غریب که داره اصرار میکنه
اشکایی که نمیچکه فقط تو رو تار میکنه !

من زیر ِ بارون با خدا فاصله مو برداشتم
برای گریه کردنم دلیل ِ خوبی داشتم