تبلیغات
« ــبِهِشـــــتـــــِ ــــخــانـِــــوادهــــ » - فیروزه ای

فیروزه ای

موضوعات: دست نوشته ها , 


ح
ال و هوای شما فیروزه‌ای ست...

این روزها

 دلم بیشتر حال و هوای شما را دارد

آقای مهربانی های من ....