تبلیغات
« ــبِهِشـــــتـــــِ ــــخــانـِــــوادهــــ » - آلاچیق (15)

آلاچیق (15)

نکته هایی به همین سادگی....

روانپزشک دکتر عباس جوشنی میگوید:

*فرزندت خیلی دروغ میگه!
زیرا خیلی بهش گیر میدی.

*فرزندت اعتماد بنفس نداره!
زیرا تشویقش نمی کنی.

*فرزندت کم حرفه!
زیرا باهاش حرف نمیزنی.

*فرزندت دزدی میکنه!
زیرا بذل و بخشش رو بهش نمی آموزی.

*فرزندت ترسوست!
زیرا همیشه طرفداریشو میکنی.

*فرزندت به دیگران احترام نمیذاره!
زیرا صدات رو واسش پایین نمی آری.

*فرزندت همیشه عصبیه!
زیرا ازش تعریف نمیکنی.

*فرزندت بخیله!
زیرا باهاش همکاری نمیکنی.

*فرزندت به دیگران پرخاش میکنه!
زیرا تو خشن و سختگیری.

*فرزندت ضعیفه!
زیرا همیشه تهدیدش میکنی.

*فرزندت داد و فریاد میکنه!
زیرا بهش اهمیت نمیدی.

*فرزندت ناراحتت میکنه!
زیرا بغلش نمی کنی و نمی بوسیش.

فرزندت ازت فرمان نمی بره!
*زیرا درخواستات بیش از حده.

*فرزندت گوشه گیره!
زیرا همیشه مشغولی.(مشغول کارهای خودت)

*نمود این رفتارها در بزرگسالی بسیار خطرناک و غیر قابل درمانند