تبلیغات
« ــبِهِشـــــتـــــِ ــــخــانـِــــوادهــــ » - مطالب عفاف و حجاب

آلاچیق (۱۴)
آلاچیق (12)مرد برخلاف آنچه ابتدا تصور می رود، در عمق روح خویش از ابتذال زن و از تسلیم و رایگانی او متنفر است.
 مرد همیشه عزت و استغناء و بی اعتنایی زن را نسبت به خود ستوده است.

استاد شهید مطهری